Ang X-Cyte ay mayroong Guaranteed Analysis na:

  • 0.04 Cytokinin bilang Kinetin
  • 99.96% Sangkap na inert

Gumamit ng Stoller X-Cyte para sa karagdagang pagsusuwi ng inyong mga palay.

Ito rin ay ginagamit para sa mabulas at mayabong na mga suwi, at mapigilan ang pagkakaroon ng tulyapis sa palay

Ang X-Cyte ay mainam na gamitin habang ang inyong tanim na palay ay nasa Tillering Stage o Vegetative Growth, kung saan nagsisimulang bumulas at yumabong ang mga suwi.

Paraan ng Paggamit ng X-Cyte:

  • 50mL/16L ng tubig at 12 knapsack sprayer tanks kada ektarya ng lupa
  • Gamitin bilang Foliar Spray 20 araw pagkatapos ng paglilipat ng punla ng palay (DAT)

Pin It on Pinterest

Share This